FinnSpring 27.-28.4.2013 – Tävlingsdirektiv

OBS! En del av parkering äger rum längre bort, därifrån en busstransport till TC arrangeras (Läs mer på finska). Ordna tillräckligt med tid för att ankomma till tävlingsplatsen.

OBS! Dessa tävlingsdirektiv är preliminära och således kan förändringar tillkomma.

I tävlingen följs Finlands Orienteringsförbunds tävlingsregler samt arrangörernas direktiv.

INDIVIDUELLA TÄVLINGEN lördag 27.4.2013

Tävlingskarta
Orienteringskarta 04/2013, skala 1:15 000 i E-klasserna och i klassen H21A, i övriga klasser 1:10 000, ekvidistans 5 m. Kartans storlek beroende på klass A3, A4 eller A5. Kartan finns i kartfodral. Modellkarta finns tillgänglig vid startplatsen. Det lönar sig att kontrollera markeringarna på modellkartan. På dessa finns de allra senaste ändringarna utmärkta.

Terräng
Tävlingsterrängen är omväxlande och framkomligheten är till största delen god.

Förbjudna områden
Åkrar utmärkta med prickar på samt tomtmark är förbjudna områden. Därtill finns det övriga förbjudna områden som är utmärkta i terrängen. En tävlande som överträder de förbjudna områdena diskvalificeras. Det är förbjudet att vistas i tävlingsterrängen före eller efter den egna prestationen.

Kontroller, stämplingssystem och Emit-brickor
Modellkontroll finns tillgänglig bredvid info-pålen. I tävlingen används Emit-stämplingssystem. Tävlanden ansvarar själv för att Emit-brickan som används fungerar. Tävlanden, vars Emit-bricka inte fungerar, tillåts inte starta. Tävlanden som startar med annan Emit-bricka än det som finns på startlistan diskvalificeras, om inte ändringen anmälts till infon före start.
Samma Emit-bricka kan användas bara en gång. Kontrollera att din Emit-bricka fungerar vid modellkontrollen. Fungerande Emit-brickor kan hyras från infon för priset 5€/dag. Emit-brickor som kan hyras finns i begränsat antal. Ändring av Emit-nummern vid infon kostar 3 €.
Kontrollera ditt Emit-nummer på startlistan och meddela vid behov ditt nya Emit-nummer till infon innan du beger dig till startplatsen. Hyrda Emit-brickor bör återlämnas till infon senast efter stafetten. För oinlämnade Emit-brickor debiteras 60 €.

Drickkontroller och första hjälp
Drickkontrollerna är utmärkta på tävlingskartan. En första hjälp-punkt finns tillgänglig vid tävlingscentret. Det finns inga första hjälp-punkter i terrängen, men vid behov kan man kontakta startplatserna eller de bemannade drickstationerna.

Startlistor
Startlistorna finns att åskådas vid resultattavlorna och vid startplatserna.

Starter
Första start på lördag kl 10.00. Markeringen till alla starter utgår från info-pålen. Det är förbjudet att avvika från markeringarna. Till största delen går markeringen längs landsväg. Guidning från landsvägen till de olika starterna sker med hjälp av skyltar och övrig markering. För er egen säkerhets skull, kom ihåg att följa markeringarna och röra er längs vägrenen. Klädtransport till tävlingscentrum endast från start 1. Ta med en egen plastpåse för transporten!

Start 1: distans 2500 m längs väg och sista biten i terräng, rött mhy-fiberband
Start 2: distans 1700 m (även barn H/D13 och H/D14) längs väg och sista biten i terräng, blått fiberband
Start 3: distans 200 m längs väg och sista biten i terräng, orange fiberband
Start 4: Huippuliigas start, vid tävlingscentralen

Klasser, banlängder, antal kontroller och startplats informeras om i en skild tabell.

Tävlingsnummer, Emit-kontrollappar och kontrollangivelser
I alla klasser används tävlingsnummer, som finns vid startplatsen. Ta med egna säkerhetsnålar. Tävlingsnummern får inte vikas. Emit-kontrollappar finns vid startplatsen.
Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. Även lösa kontrollangivelser finns. Fodral eller material att sätta fast de lösa angivelserna med erbjuds ej.

GPS-uppföljning
Används i Huippuliiga-klasserna

H21E- och D21E-klassernas (Huippuliigas) tilläggsdirektiv
H21E- och D21E-klasserna använder nummervästar. Kontrollangivelserna är även tryckta på kartan.

Procedur vid start 1 och 2
Tävlanden kallas till startfållan fem minuter innan start. Fyra minuter innan start nollas Emit-brickan. Emit-brickans nollning sker på tävlandens ansvar. Tävlingskartan finns till påseende två minuter innan start. En minut innan start flyttar sig tävlanden till sin egen karta. Kartan får tas vid startögonblicket. Klasserna H/D 13-14 får ta kartan en minut innan start. Vägen från start till K-punkten är markerad i terrängen.

Procedur vid start 3
Start 3 används av H/D12 och yngre klasser. Till startplatsen är det 200 m, i huvudsak längs grusväg och stig. Markeringen börjar från info-pålen. Vid starten finns tävlingsnumren och Emit-kontrollapparna. Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. Ta med egna säkerhetsnålar.
Fem minuter innan start ropas tävlandens namn upp och tävlanden kallas till en station, där H/D10RR-, H/D10- och H/D12TR-klassernas kartor och banor finns till påseende. På de övriga klassernas kartor finns K-punkten utmärkt (men inte resten av banan). Vid stationen finns arrangörer som vid behov ger råd och hjälper till att bekanta sig med modellkartan.
Fyra minuter innan start nollas Emit-brickan. Tre minuter innan start kontrolleras starttiden och Emit-brickan. Två minuter innan start får tävlanden i H/D10RR och H/D10 sin tävlingskarta och blir instruerade. Tävlanden i H/D12TR får också sin egen tävlingskarta. För de övriga klasserna finns modellkartan med K-punkten utmärkt till påseende. En minut innan start får tävlanden i H/D12 själva ta sin tävlingskarta ur hinken märkt med klassens namn, samt titta på den. Tävlanden i de övriga klasserna får fortsätta att bekanta sig med sin bana. Starten sker från K-punkten, så startplatsen är alltså vid starttriangeln på kartan.

Specialdirektiv för RR- och TR-klasserna
På RR-banorna är en snitsling utmärkt på kartan. Kontrollerna finns längs denna snitsling. I terrängen är denna utmärkt med ett enhetligt vitt snöre. Det är tillåtet att avvika från snitslingen. Kontrollerna ser likadana ut som modellkontrollen och på alla sidor om skärmen är RR1, RR2 osv. utmärkt. Samma markering finns även på stämpelbrädet. Man bör stämpla på kontrollerna i rätt ordningsföljd.
TR-banornas snitsling är den samma som för RR-banorna. Kontrollerna finns en bit ifrån denna snitsling och är utmärkta med vanliga nummerkoder. Använd kontrollangivelserna för att kontrollera att nummerkoden är den rätta.
Sista kontrollen är gemensam för alla tävlanden. Vid kontrollen finns flera stämplingsenheter, av vilka en är försedd med RR-markering och de övriga med en nummerkod. Det är ingen skillnad vilken av dessa enheter man stämplar på. Från sista kontrollen till mål finns en för alla klasser gemensam snitsling, som det är obligatoriskt att följa. På mållinjen utförs ännu en målstämpling. För varje felaktig eller saknad stämpling i RR-klasserna läggs 10 minuter extra tid till, i dessa klasser diskvalificeras ingen. I TR-klasserna leder felaktiga stämplingar till diskvalifikation.

Mål
Från sista kontrollen finns snitsling till målet, där målstämpling sker. Efter det fortsätter tävlanden till utläsningen, där Emit-brickan avläses. Oklara prestationer utreds omedelbart vid klagomuren. Målet stängs på lördag kl 15.00.
Avbrutna
Tävlanden som avbrutit bör anmäla sig i målet eller förmedla information om att man avbrutit till målet.

Spikskor
Användning av spikskor i tävlingen är förbjudet.

Motionsorientering
Motionsorientering ordnas endast på lördag. Banornas längd är ca 4 km och 6 km. Anmälning till motionsorienteringen sker i Motions-infon, kartavgift 10 €/bana. Motionsorienteringens start och mål ligger i anslutning till tävlingscentrum. Motionsorienteringens mål är avskilt från det ”vanliga” målet. Motionsorienterarna är inte tillåtna att använda det ”vanliga” målet. Det är möjligt att hyra en Emit-bricka till priset 5 €/dag. Emit-brickor som kan hyras finns i begränsat antal. Motionsorienteringens start är öppen på lördag kl 11.00-13.00.

STAFETT söndag 18.4.2013

Tävlingskarta
Utskriftskarta 04/2013, ekvidistans 5 m, skala 1:10 000. Kartan finns i kartfodral. Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. Kontrollera att du tar rätt karta. Reservkarta fås av arrangörerna. Modellkarta finns till påseende i växlingsområdet.

Terräng
Tävlingsterrängen är till största delen berg-i-dagen- terräng med snabblöpt botten.

Löpordningar
Lagens löpordningar (Emit-nummer behöver inte anmälas) bör lämnas in till IRMA-anmälningstjänsten senast lördag 27.4 kl 18.00. De som inte meddelar löpordningen genom IRMA, kan göra det till infon på en blankett som fås därifrån, senast lördag kl 16.00. Efter detta debiteras för varje ändring 10 euro/lag.

Tävlingsmaterial
Tävlingsnummer och en lista av föreningens lag (som också är returneringssedel för kartor) fås från infon på lördag efter kl 14. Emit-kontrollappar fås vid ingång till startområdet. Använd egna säkerhetsnålar. Sista sträckans löpare i alla klasser använder nummer med gul botten.
Klasser, banlängder och sträckor informeras om i en skild tabell.

Starter och växling
Start- och växlingsområdets incheckning öppnar kl 10.00. Vid incheckningen kopplas Emit-brickan till tävlanden med hjälp av streckkoden på nummerlappen. Reservera tillräckligt med tid för incheckningen.
Samma Emit-bricka får användas endast en gång och endast på en sträcka. Efter Emit-kontrollen nollas brickan. Förflytta dig till startområdet i god tid.

Starttider och klasser
Start 1, kl 10.30: H21A, H15-18, H180, D120
Start 2, kl 10.45: H21AL, H120, H150, D15-18, D150, H/D14
Start 3, kl 10.55: D21A, D21AL, H/D21C, H/D12, H/D10-12

Specialdirektiv för den första sträckan
Till start- och uppvärmningsområdet går man enligt anvisningarna via incheckningen. FinnSpring-stafettens starter sker i samtliga klasser genom att dela ut kartorna i handen på de tävlande. Utförandet är det samma som användes under Valio-Jukola 2012.
Första sträckans löpare delas enligt tidtabellen för startgrupperna in i startrutfält. Från samma rad startar alltid högst 30 tävlanden. Lagens startplatser är numrerade och utmärkta på plastband som ligger på marken. På skyltar i båda ändarna av raderna finns markerat vilka lagnummer som använder raden i fråga (från den första startgruppens första rad startar till exempel lagen med nummer 1-30).
För varje rad finns en kartutdelare. Kartornas utdelning påbörjas enligt speakerns anvisningar och kartorna delas ut i handen på de tävlande. Kartan hålls framför tävlanden med nummern uppåt. Samtidigt kontrollerar tävlanden att man fått rätt karta. Tävlanden ansvarar själva för att ha fått rätt karta. Plastbandet på marken avlägsnas efter att kartorna delats ut, innan starten sker. Kartorna är vikta och fastsatta med hjälp av papperstejp. Kartan får öppnas först efter startskottet. Startskottet skjuts med hagelgevär.

Växling
Växlingstiden för inkommande löpare fås genom växlingsstämplingen på mållinjen. Tävlanden överlåter kartan till arrangörerna genast efter växlingsstämplingen och fortsätter framåt mot kartställningen. Inkommande löpare ansvarar för att överlåta rätt karta till följande sträckas löpare. Överlåtande av fel karta till följande sträckas löpare resulterar i diskvalificering av laget. Om lagets karta för följande sträcka saknas på kartställningen, meddelar inkommande löpare arrangörerna i växlingsområdet. I sådana fall sker växlingen vid växlingsbommen, varefter följande sträckas löpare får en reservkarta från arrangörerna på andra sidan växlingsbommen. Förlorad tid tillgodoses inte i tävlingen.
Efter växlingen fortsätter tävlanden till utstämplingen. Oklara fall utreds vid klagomuren. Hyrda Emit-brickor bör återlämnas till infon efter målgång. För oinlämnade Emit-brickor debiteras 60 €.

Spikskor
Användning av spikskor i tävlingen är förbjudet i alla klasser.

Tilläggsdirektiv för H/D10RR/TR och H/D12 + TR
Lagen i klassen H/D10-12 RR/TR bör bestå av minst en flicka. Första sträckan är TR, andra och tredje sträckorna är RR. Sträckorna har ingen gaffling. I H/D10RR/TR- klassen gäller samma regel om 10 minuters tilläggstid för saknade stämplingar både RR- och TR-klasserna (saknade stämplingar leder alltså inte till diskvalificering).
Lagen i H/D12-klassen bör också bestå av minst en flicka. Den högsta tillåtna åldern för att delta är 12 år. Den första sträckan är normal orientering, andra sträckan TR och tredje sträckan normal orientering. Sträckorna med normal orientering har gaffling.

Tilläggsdirektiv för H/D14
Lagen i klassen H/D14 bör bestå av minst en flicka. Alla sträckor har gaffling.

Tilläggsdirektiv för H/D 120, 150 och 180
Dessa klasser har ingen undre åldersgräns. Den totala åldern för medlemmarna i laget bör vara minst 120, 150 eller 180 år.

Omstart
Vid behov ordnas omstart. Växlingen stängs 10 minuter innan omstarten. Speakern förmedlar närmare information om omstarten.

Mål
Löpare som kommer i mål springer in i målfållan. En måldomare avgör placeringen på mållinjen. Målstämpling sker genast efter mållinjen. Tävlande överlåter kartan åt arrangörerna och fortsätter till utläsningen. Målet stängs kl 15.30.

Returnering av kartor
Kartorna returneras efter omstarten. Följ speakerns anvisningar.

TJÄNSTER VID TÄVLINGSCENTRUM

Resultattavla
Finns vid tävlingscentret. Resultaten finns även till påseende på tävlingens internet-sidor efter tävlingen.

Prisutdelning
Prisutdelning sker enligt speakerns anvisningar i den individuella tävlingen för klasserna H/D21E och H/D20E, i stafetten för klasserna H/D21A. De övriga prisen kan hämtas från prisernas utdelningsställe efter att resultaten är klara. På resultattavlan finns information om när priserna kan avhämtas. Information om hur många per klass som erhåller pris finns också på resultattavlan.
Samtliga i klasserna H/D10RR och H/D10 får pris. Deltagare i dessa klasser kan hämta sitt pris genast efter målgång från prisernas utdelningsställe. Dessutom premieras de fem bästa i H/D10RR-klassen och de tre bästa i H/D10-klassen efter att resultaten är klara.

Toaletter
Toaletterna finns i anslutning till tävlingscentrum, skyltning från info-pålen. Vid starterna 1 och 2 finns också toaletter.
Dusch
Dusch sker utomhus i Venla-vagn. Varmt vatten finns.

Restaurang
Båda dagarna erbjuds varm mat, korv, kaffe, bullar och tilltugg. Även sötsaker finns vid en skild försäljningspunkt. Vid tävlingscentret finns även annan försäljning.

Barnpassning
Barnpassning i terrängförhållanden finns tillgänglig vid tävlingscentrum. Avgiften på 3 € innehåller ”Rastiralli”-orientering. Barnpassningen är öppen på lördag kl 10.00-15.00.

Första hjälp
Första hjälp finns tillgängligt i tävlingscentret nära målet.

Parkering
Parkering på åker eller längs vägrenen ordnas enligt rådande väderförhållanden. Om förändringar informeras på föreningens internet-sidor.

Funktionärer
Tävlingsledare: Tapani Holmijoki
Vice tävlingsledare och säkerhetschef: Anssi Saarinen
Informatör: Liisa Ahonen
Info-ansvarig: Helena Reponen
Resultatservice: Niko-Petteri Salo
Tävlingsövervakare (TA): Matti Mäkirinne
Bankontrollant, individuella tävlingen: Markku Vesalainen
Bankontrollant, stafett: Mauri Sinnelä
Banläggargrupp: Ilkka Aakula, Olli Axelin, Jukka Oksa, Jari Virtanen
Tävlingsjury, ordförande: Ilkka Saarimäki, AngA
Tävlingsjury, medlem: Ingela Mattsson, PIF
Tävlingsjury, medlem: Esko Salminen, SuSi
Stafettens måldomare: Heikki Pajunen

Senast uppdaterad 27.4.2013 kl 10