Tävlingsdirektiv

Allmänt

Ungdomens Jukola är en internationell ungdomskavle för klubblag med sju sträckor. Deltagandet på de olika sträckorna är så begränsat att under ”Banor och sträckor” nämnda tävlingsklasserna ska absolut följas. Förutom de vanliga klubblagen kan olika kombinationslag även delta i kavlen. Klubbar som inte ensamma får ihop ett lag, kan bilda laget tillsammans med andra klubbar i samma situation. Man kan också bilda laget av samma kommuns elever eller undomsorganisationens medlemmar. Ifall en orienteringsklubbmedlem vill delta i ett sådant lag, måste han/hon ha tillåtelse av klubben. Också dessa lag ska ha en sammansättning enligt tävlingsdirektivet förutom att även flickor kan löpa den sjunde sträckan. Tävlingsarrangören bildar lag av löpare som har anmält sig till löparbanken.

Tävlingsarrangör är Paimion Rasti ry. Tävlingens bakgrundstöd kommer från Kaukametsäläiset ry samt Finlands Orienteringsförbund. I tävlingen tillämpas Finlands Orienteringsförbundets grenregler, regler för Ungdomens Jukola samt tävlingsarrangörens bestämmelser och direktiv.

Tävlingsstart klockan 11.00.

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare Anne Summa
Viceledare Leena Salo
Huvudbanläggare Markku Sipponen
Resultat Ilkka Sillanpää
Måldomare Heikki Pajunen
TC-chef Heikki Sillanpää
Logi Alice Nurmio ja Ritva Helminen
Restaurang Jaana Sipponen
Pressvärd Antti Ryynänen
Övervakare

Tävlingsövervakare (FOF) Ilkka Saarimäki
Banövervakare Pentti Karru, Sauvon Urheilijat

Tävlingsjury
Ordförande Juhani Isaksson, Kangasala SK


Info
Info ligger i Paimios centrum, adress Pyölintie 3 fredagen den 24.8. kl 14-20 och i TC lördagen den 25.8. från kl 8.

Wanha

Logi
Församlingens lägergård Rantala och Varsinais-Suomen Maaseutuoppilaitos (skola). Mottagning fredagen 24.8. klo 15 – 22.

Rantala

Metsäkoulu


Tävlingskarta
I sex färger, 07/2007. Skala 1:10000, ekvidistans 5 m, storlek A3S. Ritad av Anssi Saarinen.

Tävlingsterräng
Terrängen består till största delen av en snabbt löpt barrskog med öppna berg i dagen och som till en del innehåller rikligt med stigar.

Start och K-punkt
Start och K-punkt är utmärkta på TC-kartan. Det är 300 m från start och 200 m från växling till K-punkten.

Kontroller
Kontroller är märkta med en orange-vit skärm, modellkontroll vid info-pålen.

Kontrollangivelserna
Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. Det finns rikligt med kontroller nära varandra, kontrollera koden! Koden är märkt förutom i angivelserna även på kartan bredvid kontrollens ordningsnummer.

Banor och sträckor
Sträcklängderna inkluderar ca 300 m snizel på sträckorna 1-5 och ca 700 m på sträckorna 6-7.
Endast sträcka 5 är rak och alla övriga gafflade.
Sträckorna 6 och 7 har kartbyte i tävlingscentralen (TC).


Sponsor Klass Ålder Sträcklängd Spridning Tid Växling/mål
I Paimion kaupunki H/D -16 född år 1991 eller senare 4,86 - 4,99 km gafflad 29 min 11.29
II YIT H/D -16 född år 1991 eller senare 4,86 - 4,99 km gafflad 29 min 11.58
III Europlan Engineering Ltd D -14 född år 1993 eller senare 2,56 - 2,64 km gafflad 16 min 12.14
IV VistaVisio H/D -14 född år 1993 eller senare 2,56 - 2,64 km gafflad 14 min 12.28
V Lounais-Suomen Osuuspankki D -16 född år 1991 eller senare 3,75 km rak 28 min 12.56
VI Turun Sanomat D -18 född år 1989 eller senare 5,02 – 5,03 km gafflad 36 min 13.32
VII Fortum H -18 född år 1989 eller senare 6,32 – 6,33 km gafflad 37 min 14.09

Tävlingsnummer
Alla sträckor använder tävlingsnummer. Tävlingsnummern skall synligt fastsättas framtill på blusen. Klubbmaterialen inhåller inte säkerhetsnålar. Numreringen följer fjolårets placering. De tävlingsnummer som är märkta med en strjärna (*) följer dock inte fjolårets placering. Tävlingsnummern för sammanslagna lag har en Y-beteckning. Inga tävlingsnummer uppgifter får täckas eller vikas bort. Sträck koden på tävlingsnumren bör hållas oskadlig tills Emit-brickan har inregistreras.

Emit-brickan
I tävlingen används Emit-stämplingssystem. Kontrollremsor till Emit-brickan finns i tävlingsmaterialet. Lagets nummer, sträcka och numret på Emit-brickan skall skrivas på kontrollremsan. Emit-brickan aktiveras (nollas) varefter Emit-brickornas nummer registreras på tävlingsplatsen i samband med ingång till start- och växlingsområdet. Laget måste ha minst tre Emit-brickor. Samma Emit-bricka får inte användas av andra lag.
Om brickan inte fungerar vid registreringen, bytes den mot arrangörens lånebricka. Om löparens Emit-bricka vid en eventuell omstart fortfarande är i andvändning på föregående sträcka lånar arrangören ut en bricka.

Tävlingsmaterial
Klubbarnas tävlingsmaterial kan hämtas från Info på fredagen kl 14-20 och på lördagen fr.o.m kl 8.
Materialet utdelas föreningsvis enbart till dem som har betalt alla avgifter. I tävlingsmaterialet ingår bl.a. tävlingsnummern utan säkerhetsnålar, tävlingstidningen, kartreturkortet, hyrda Emit-brickor och Emit-kontrollremsor.
Klubbens representant kvitterar mottgandet av hyrbrickorna i samband med mottagandet av material. För oreturnerade Emit-brickor debiteras 50 euro.

Startlista
Startlistan finns på Paimion Rastis internetsidor (www.paimionrasti.fi) och på resultattavlan.

Laguppställningen
Laguppställningen kan anmälas via Internet, www.jukola.com. Den slutliga sammansättningen skall anmälas senast fredagen den 24.8. kl 18 via anmälningssystemet eller med blankett som erhållits från Infon.

Eventuella ändringar i laguppställningen samt orsaken därtill bör meddelas till Info senast kl 10.00 på lördag. Tävlingsövervakaren godtar eller förkastar ändringsförslagen med hänsyn till de angivna motiveringarna.

Start
Startsträckans löpare registrerar och nollar sina Emit-brickor kl 10.20 – 10.45. Löparna fortsätter direkt efter nollningen och registreringen till uppvärmningsområdet. Förflyttning till kartorna sker efter speakerns anvisningar. Starten sker med ljus och ljud. Starten videofilmas och alla de lag som har tjuvstartat eller förorsakat tjuvstart diskvalificeras.

Växling
Löparna för sträckorna 2 – 7 skall i god tid före lagets beräknade ankomst komma till Emit-brickans nollning samt registrering och förflytta sig därefter direkt till växlingsområdet. Sträckan från sista kontrollen till växlingen är snitslad. Alla sträckor stämplar vid målet.

Ankommande löpare lämnar sin karta öppnad till tävlingsfunktionären och fortsätter sedan via snitseln till kartställningen och tar där följande sträckas karta med sitt tävlingsnummer (kontrollera att kartan motsvarar tävlingsnumret) och för den till växlingsbommen åt följande löpare. Löpare som tagit fel karta diskvalificeras. Om den rätta kartan fattas kontakta genast växlingsfunktionären för att få en reservkarta.

Efter växlingen förflyttar löparen sig omgående till stämplingskontrollen och därefter bort från målområdet. Växlingsområdet stängs kl 14.50, varefter inkommande löpare går direkt efter målstämplingen till stämplingskontrollen.

Mål

Sträckan från sista kontrollen till målet är snitslad. Placeringen avgörs vid mållinjen och vid spurtkamper bestämmer måldomaren placeringen. Efter mållinjen sker målstämplingen som även bestämmer lagets sluttid. Efter målgången fortsätter löparen till stämplingskontrollen. Målet stängs kl 17.00.

Demonstration av start-, växling- och målfunktioner

Demonstrationen sker kl 10.15 med hjälp av modellöpare och speakern.

Omstart för sträckorna 2 – 7
Löparna som deltar i omstarten ska registrera sitt Emit-kort och nolla det samt förflytta sig till växlingsområdet före kl 14.50. Genast efter stängningen av växlingsområdet (14.50) öppnas växlingsbommen och alla omstartslöpare förflyttar sig till sin karta. Omstarten sker kl 15.00. med order via speakern.

Diskvalificerade eller avbrutna lag
Vid oklarheter med stämplarna ombes aktuell löpare samt lagledaren (vid behov) att omedelbart komma till stämpelkontrollen för vidare utredning. En eventuell diskvalificering bekräftas först efter detta. De löpare som avbrutit löper normalt till växling och mål samt utför kartöverlämningen normalt till följande löpare och anmäler avbrytningen vid stämpelkontrollen. Laget får fortsätta tävlingen ut. Om det avbrutna eller diskvalificerade laget är mindre än 30 min efter det ledande laget, avbryts lagets fortsättning temporärt och följande löpare kan fortsätta från nollningen av Emit-brickan då 30 min har gått efter det ledande laget har växlat.

Förbjudna områden
Gårdsområdena och åkrar i tävlingsområdet är förbjudna områden. De på kartan märkta förbjudna områden är utmärkta i terrängen med plastband.

Område för lagledare
Vid snitseln till K-punkten finns ett område där lagledarna kan hjälpa löparna på sträckorna 3 och 4 med planeringen av rutten. Man kommer in till området endast med lagledarkortet.

Löparbank
Till löparbanken kan anmäla sig via Internet www.jukola.com senast fredagen 24.8. kl 18 eller med blankett som erhålls från Info senast lördagen kl 10.00.

Ett sammansatt lag kan reservera löpare från löparbanken bara via Internet www.jukola.com. Det är kostnadsfritt att anmäla sig till banken. Klubben som bildar ett lag av löparna i banken betalar anmälningsavgiften.

Info försöker bilda lag av löparna i banken som inte har bokats av någon klubb. Om en löpare i banken inte hittar ett lag kan han/hon delta i omstarten. Avgift 9 € betalas till Info och därifrån får man också tävlingsmaterialet.

Toalett, tvätt och omklädning
Tvättplatsen finns norr om TC, Venla-tvättvagnar användes. Toaletten ligger i närheten tvättplatsen. De är utmärkta på TC-kartan. Det finns även en toalett inom växlingsområdet.

Första hjälp
En första hjälpstation med läkare finns i TC och är märkt på TC-kartan. Telefonnumret till första hjälpen är 040-7781 418/Tove Sillanpää.

Prisutdelning
I tävlingen prisbelönas de 15 bästa klubblagen med Ungdomens Jukola medaljer och plaketter. De sju bästa klubblagen belönas med hederspris. Segrarlaget får vandringspriset för ett år framåt samt en miniatyrmodell av den. Via speakern uppmanas de lag som prisbelönas att infinna sig till prisutdelningsplatsen. Samlingen sker kl 15.10 och prisutdelningen börjar kl 15.30. Till först görs de traditionella hyllningarna varefter lagen ropas upp i svängd/omvänd ordning.

Sammansatta lag prisbelönas inte med Ungdomens Jukola medaljer, plaketter eller hederspris.

Returnering av kartorna
Kartorna delas ut klubbvis mot kartreturkortet vid Info efter omstarten.

Övrigt att observera
Öppen eld samt rökning i TC är absolut förbjudet.
Klubbtält får resas endast på de områden som arrangörerna anvisar.